Volnei Porto

USeB – União Sudeste Brasileira

União Sudeste Brasileira

Dileane Fiuza

Secretária - Tesouraria

E-mail: dileane.fiuza@adventistas.org.br